You are currently viewing Høstkursus

Høstkursus

Kursusinformation

Estimeret tid: 18 uger

Kategorier: ,

Mad har vi alle til fælles, og det er derfor et stærkt udgangspunkt for læring på tværs af produktion, forbrug, fællesskaber og sundhed. Kursets hovedsigte er derfor gennem en praktisk tilgang og med udgangspunkt i konkrete sammenhænge at undersøge de mange måder vores forhold til mad udfoldes og kommer i spil på. Kurset vil give en grundig faglig forståelse i mad fra hav, kyst og jord til bord, og samtidig lade maden og det konkrete være udgangspunkt for at åbne op for almene perspektiver på tværs at naturvidenskab, samfund, æstetik, historie, og meget mere. Sigtet for kurset er at danne det hele menneske. Det sker gennem lærings- og arbejdsfællesskaber, som binder konkrete fagligheder sammen.

Livsoplysning

Vi skal alle spise. Både produktion, tilberedning og indtag af mad er et grundvilkår for os alle. Det kan godt være, vi ikke alle står med hakken i marken, men vi er alle et led i kæden. Gennem kurset vil kursisterne blive klogere på sig selv, det de spiser på tværs af sundhed, næring, smag og fællesskab. Derudover vil der være et stærkt fokus på “det at skabe i fællesskab”. Det vil give kursisterne en god forståelse af samhørighed, at bidrage og tage ansvar og forstå sig selv, sit liv og rolle spejlet i samværet med medkursister og undervisere. 

Folkelig oplysning

Gennem kurset vil kursisterne få indsigt i mad og fødevareområdet bredt, men også i mange af de perspektiver, der knytter sig til det vi spiser på tværs af naturvidenskab, samfundsforhold og eksistentielle spørgsmål. Vores samtids udfordringer med klima, miljø og et presset fødevaresystem kalder på en styrkelse af den folkelige oplysning både ift. naturvidenskab, samfundsforhold og alternative måder at leve på. At blive klogere på, hvordan mad kan være nøglen til alt dette er en grundtematik igennem hele kurset. 

Demokratisk dannelse

Som medborgere i demokratiske samfund er det essentielt, at vi er i stand til at forholde os kvalificeret og selvstændigt til de spørgsmål, som angår fællesskabet. Måden vi producerer fødevarer på, det vi spiser og det vi forbruger har alle stærke indvirkninger på det fælles. Som demokratiske medborgere skal vi være i stand til forstå, hvordan vi påvirker det fælles gennem vores handlinger, og hvad vores muligheder og værktøjer er, hvis vi ønsker at yde indflydelse og at skabe forandringer.

Handlekraft fra hav, kyst og jord til bord

I forlængelse af hovedformålet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, har Lollands Højskole det særlige sigte at omsætte det faglige indhold til mod, tro på egen – og fællesskabets kunnen. Vi giver konkrete værktøjer til at virkeliggøre tanker og idéer og til at skabe forandring. Vi styrker handlekraft fra hav, kyst og jord til bord. 

Pædagogisk og didaktisk tilgang

Skolens faglige indhold finder sit samlede udgangspunkt i mad i bredeste forstand. Mad er noget konkret vi alle deler og har til fælles. Det skal afspejles i skolens pædagogiske og didaktisk tilgang. De faglige linjer – og fag og forløb – vil derfor arbejde aktivt med at kombinere og skabe synergieffekter mellem fag- og videnstraditioner og det praktiske og teoretiske inden for mad -og fødevareområdet i bredeste forstand.

Forløbet

På Lollands Højskole tager vi udgangspunkt i maden og udfolder verden herfra. Vi har et flerfagligt fokus på maden og alle kursisterne bliver både taget med ind i køkkenet (madhåndværk), i marken (dyrkning), i felten (samfund) og i værkstederne (natur). Fokus er på madens vej fra hav, kyst og jord til bord, og dette fokus går igen i de fire linjefag, der hver repræsenterer en faglig tilgang til at undersøge den mad, vi spiser. De fire fagligheder forener på hver deres måde håndværk og teori, så alle linjer både har hænderne og hovedet dybt nede i madens materie.

På kurset er indholdet inddelt i fællesfag- og aktiviteter, linjefag, valgfag og lokal involvering/ globalt udsyn. Vi underviser i korte intense forløb på 1-3 uger både på valgfagene og på hovedfagene. Det gør, at vi kan indhente gæstelærere og samarbejde med lokale eller internationale aktører i kortere perioder.

Undervisningen

Undervisningen struktureret med udgangspunkt i konkrete fænomener og problemstillinger, og lader nysgerrighed og lysten være drivkraften når der bygges på med teori for at opnå en dybere indsigt.

Linjefagene er ikke skarpt adskilt, men vil samarbejde og have fælles forløb, når der arbejdes med fælles tematikker. Både for at linjefagenes primære fokus ikke afgrænser kursisternes nysgerrighed, men også fordi indsigt, oplysning, dannelse og kreative tænkning i høj grad er i spil, når der arbejdes på tværs af fag- og videnstraditioner.

Ligeledes er det et mål at kursisterne oplever at være en del af et fællesskab og tage ansvar for kvaliteten af det der foregår på skolen. Det vil være særligt tydeligt i køkken og i mark.

Fællesfag og aktiviteter

Fællesfag og aktiviteter er fællesmøder, fysisk aktivitet, morgensamling, fællessang, foredrag, koncerter mv., der er en del af det almindelige ugeskema. 

Samtidig rummer det fælles aktiviteter, hvor kursisterne sætter hinanden ind i grundlæggende temaer som linjefagene indeholder, således at der gennem peer-learning skabes forståelse, sammenhæng og synergier på tværs. Kursisterne i Mad & Gastronomi tager de andre kursister med i køkkenet og lærer både organiseringen af madlavning og madhåndværket fra sig. Jord & Hav formidler jord og dyrkning til de andre kursister i de fælles timer i marken. Kursisterne på Mad & Mennesker og Mikrober & Molekyler arrangerer en fællesuge med et videnskabsteoretisk fokus, samt inviterer de andre kursister ud i felten og ind i værksteder. Således får alle kursister kendskab til de forskellige måder, vi kan anskue verden på gennem mad – fra marken til køkkenet, fra felten til værkstedet.

Fysisk aktivitet

Hver fredag fra 14-17 er der fysisk aktivitet, hvor kursisterne kan vælge sig ind på forskellige former for fysisk udfoldelse. Vi udbyder f.eks. aktiviteter som fodbold, yoga, dans, løb, gymnastik, friluftsliv, og vandreture.

Linjefag

De fire linjefag undersøger mad ud fra forskellige fagligheder, henholdsvis jord- og havbrug, madlavning og gastronomi, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Linjefagene er det primære fokus i de almindelige uger. 

De fire linjefag er 

  1. Jord & Hav
  2. Mad & Gastronomi
  3. Mad & mennesker
  4. Mikrober & molekyler

Tilsammen indrammer linjefagene madens vej fra hav, kyst og jord til bord. Den første linje Jord & Hav handler om planter og dyr. Her handler det om at dyrke, passe og pleje eller sanke maden til lands og til vands. På den anden linje Mad & Gastronomi er sigtet at lære at tilberede, forarbejde og forædle maden og at blive virkelig god til husholdning i ordets bredeste forstand. På den tredje linje Mad & Mennesker, dykker vi ned i madkultur, sociologi og antropologi. I Mikrober & Molekyler – den fjerde linje – undersøger vi den biologi og kemi, vi og maden består af, og som er en vigtig del af plantedyrkning, madlavning og materie. 

Da alle fire linjefag forholder sig til mad og fødevarer med udgangspunkt i forskellige fagligt-videnskabelige tilgange, vil fagene ofte arbejde sammen på tværs. Det kan ske i kortere forløb, der er fælles for to-tre linjer (f.eks. fermentering for linje 2 og 4, at være bonde for linje 1 og 3) eller samlede fælles uger med almene emner – f.eks. idehistoriske og filosofiske blik på maden. En del af disse tværgående aktiviteter er skemalagt, en del vil opstå spontant.

Valgfag

Der udbydes en række valgfag, som kursisterne kan tilvælge, uafhængigt af hvilken linje, de har valgt. Valgfagene udbydes i perioder på 6-9 uger. Dertil rummer både forårs- og høstforløbet en hel uge, hvor der udelukkende er valgfagsundervisning. Valgfagene omfatter både madrelaterede emner og andre discipliner – krop og bevægelse, kunstneriske fag, tekniske fag, læsefag. Kursisterne kan samlet set vælge 4 valgfag. Man kan godt vælge det samme fag flere gange, hvis det er udbudt. Derudover er der tilrettelagt en valgfagsuge, hvor kursisterne kan gå i dybden med et af deres valgfag. Valgfagsugen er tilrettelagt som en fællesuge. 

Lokal involvering, globalt udsyn 

Både det lokale og det globale er en vigtig del af højskolen. Det er her, vi tager ud i lokalområdet – eller inviterer både lokale, internationale og globale aktører ind. Det er både en integreret del af linjefagene, fælles aktiviteter og valgfag. Derudover er en vigtig del af skolen, at vi målrettet går efter at rekruttere udenlandske kursister. Vi ønsker at kursist-sammensætningen bliver mangfoldig og at vores kursister kan sprede den viden og gå-på-mod, som deres ophold på Lollands Højskoles har kultiveret.

Dette kursus har ikke nogen sektioner.