Vedtægter for foreningen Lollands Højskole

 

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

 

Stk. 1. Lollands Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

 

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 28. april 2021 og har adresse Højskolevej 79, 4920 Søllested

 

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en folkehøjskole med internationalt perspektiv inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

 

Stk. 4. Skolens værdigrundlag

Vores vision er en verden, hvor maden bringer os sammen i mangfoldige og nysgerrige fællesskaber. Hvor indsigt i madens vej fra hav, kyst og jord til bord skaber forandring, almen dannelse og velsmag for alle. En madens verden i balance, der rummer en ny fortælling om mod, glæde og livskraft for menneske og samfund.

 

Vores mission er at udfolde en ny madverden sammen med lokalområdet på Lolland-Falster og højskolen. Vores kursister vil få praktisk erfaring med at frembringe råvarer fra hav, kyst og jord og omsætte dem til nydelsesfuld, sund og nærende mad. Vi vil åbne madens verden gennem almen dannelse på tværs af naturvidenskab, æstetik, historie og samfundsforståelse samtidig med at vi forbereder eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Vi vil involvere lokalområdet og naturens ressourcer i højskolens virke så vi opnår indsigt, nysgerrighed og opfindsomhed i forhold til det vi spiser, medansvar for samfundet og demokratiet. Afsættet er den lollandske muld, kyst og hav, og med et potentiale til at ændre verden.

 

Vi vil styrke kursister evne til at navigere i madens brogede og komplekse landskab med respekt for alle typer liv. Fremelske handlekraft og frihed, så kursisterne møder verden som modige mennesker, der kan skabe det liv de ønsker for sig selv – i demokratiske fællesskaber og for vores samfund.

 

Lollands Højskoles værdigrundlag har særlig fokus på madens vej fra hav, kyst og jord til bord.

 

Derudover hviler det på højskoletraditionens værdier som livs- og folkeoplysning, demokratisk dannelse og samspil med det omkringliggende samfund.

 

– Vi tror på, at viden skabes bedst i et legende rum og kommer til sin ret i verden gennem handlekraft og demokrati

– Vi arbejder for en verden, hvor ressourcer fra hav, kyst og jord til bord bliver bragt i spil

– Vi tror på at velsmag og sansning er vejen frem, når vi vil skabe en bedre, mere balanceret madverden.

 

 

§ 2. Skolekreds

 

Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

 

Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger m. v. udgør flertallet af skolekredsen.

 

Stk. 3. Enhver myndig person, som er interesseret i foreningens formål, kan blive medlem af foreningen ved at anmode bestyrelsen herom. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmets indbetaling af kontingent er registreret. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

 

Stk. 4. Det er det enkelte medlems eget ansvar at bestyrelsen for foreningen er i besiddelse af medlemmets e-mailadresse eller andre relevante kontaktoplysninger

 

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt et af generalforsamlingen fastsat kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud eller formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet at afgive én

stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret, når medlemmets indbetaling af kontingent er registreret mindst 3 dage inden en generalforsamling.

 

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling.

Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift

 

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.

 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

 

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål. Indkaldelse kan ske digitalt ved elektronisk kommunikation, herunder i form

af E-mail eller anden sikker digital meddelelse til Foreningens medlemmer.

 

Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer

over. 

 

§ 4. Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 

 

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet.

 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 dage før.

 

Stk. 7. Såfremt det som følge af forholdene ikke er muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, kan en generalforsamling afholdes elektronisk. Afholdelse af en fysisk generalforsamling kan eksempelvis anses for værende umuliggjort som følge af et

forsamlingsforbud mod fysisk fremmøde, eksempelvis på grund af en pandemi. Bestyrelsen vil her kunne beslutte, at der som supplement til et fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling alene kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Bestyrelsens beslutning skal indeholde oplysninger om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen.

 

Stk. 8. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning

 

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 40 procent af skolekredsens registrerede medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær

generalforsamling sammen med dagsorden.

 

Stk. 10. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

 

Stk. 11. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer. 

Derudover vælges der på generalforsamlingen 2 suppleanter, som ikke er stemmeberettigede, men kan inviteres med til bestyrelsens møder. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 5 vælges på lige år, 4 på ulige.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. 

 

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og §4.

 

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

 

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og kasserer af sin midte. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder bestyrelsens konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger sin

formand, næstformand og kasserer af sin midte.

 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og

sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds/repræsentantskab.

 

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, indstiller af revisor til generalforsamling, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en

indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægter.

 

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden for den

fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

 

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Slots- og Kulturstyrelsen om institutionens nedlæggelse.

 

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

 

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

 

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk

eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

 

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne,

herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar

af skolens midler.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

 

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

 

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

 

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i

kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Regnskab og revision

 

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

 

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.

 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10. Tegningsret

 

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med forstanderen eller1 medlem af

bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

§ 11. Vedtægter og vedtægtsændringer

 

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal nye vedtægter godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsens godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægter er i overensstemmelse med loven.

 

Stk. 3. Ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Opnås et sådant flertal ikke, men stemmer flertallet af de fremmødte for vedtægtsændringen, kan vedtægtsændringen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

§ 12. Nedlæggelse

 

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

 

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

 

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved

likvidation.

 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske

opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

 

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

 

 

Vedtægterne er vedtaget d. 27. april 2022 i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i de tidligere vedtægter.